Tamsalu Vesi AS veevarustuse ja reovee ärajuhtimise müügihinnad  alates 01.07.2013.

 
Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud ja heakskiidetud käibemaksuta müügihinnad on järgmised:

Tasu võetud vee eest (füüsilised isikud) 0,90 €/m3 ;
Tasu reovee ärajuhtimise eest (füüsilised isikud) 2,00 €/m3;

Tasu võetud vee eest (juriidilised isikud) 1,01 €/m3;
Tasu reovee ärajuhtimise eest (juriidilised isikud) 2,16 €/m3 .

Samad müügihinnad koos praegu kehtiva 20%-lise käibemaksuga on järgmised:
 
Elanikkonnale
Tasu võetud vee eest (füüsilised isikud)                -   1,08 €/m3;
Tasu reovee ärajuhtimise eest (füüsilised isikud)    -   2,40 €/m3;

Ettevõtetele, asutustele
Tasu võetud vee eest (juriidilised isikud)               -  1,212 €/m3;
Tasu reovee ärajuhtimise eest (juriidilised isikud)  -  2,592 €/m3.

Abonentasu alates 01.07.2013 enam kasutusel ei ole.
 
Kõigis Tamsalu Vesi AS tegevuspiirkondades on kasutusel ühesugused müügihinnad.

Tänaste seaduste alusel kehtestab veega varustamise ja reovee ärajuhtimise hinnad vee-ettevõte.  Kehtestatavatele hindadele peab eelnevalt kooskõlastuse andma Konkurentsiamet. Hindade taotlusmaterjali vaatab läbi ka kohalik omavalitsus, võrdleb selle ühilduvust Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas olevate eesmärkidega ning avaldab oma arvamuse Konkurentsiametile.


Alates 01.07.2013 loobus ettevõte abonenttasust, kuna vastavalt kehtivale Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja Konkurentsiameti seisukohtadele tuleks abonentasu kehtestada kõigile ostjate gruppidele või üldse mitte kehtestada.
 
Investeeringud.
Tamsalu Vesi AS osales 2009-2013 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektis "Tamsalu reovee kogumisala veemajandusprojekt", mille raames on investeeritud Tamsalu  ja Sääse vee- ja kanalisatsiooni süsteemidesse ~5,85 miljonit EUR.
Selle investeeringu abikõlbulikest kuludest 73,7% on finantseeritud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite arvelt, ülejäänud 26,3% Tamsalu Vesi AS ja Tamsalu Vallavalitsuse omavahendite arvelt. Omafinantseeringu katteallikaks on ettevõtte omavahendite ja ka kohaliku omavalitsuse vahendid Tamsalu Vesi 582 733 EUR ja Tamsalu Vallavalitsus 1 083 402 EUR. Jooksvad finantseerimis¬vajadused on kaetud pikaajalise laenuraha arvelt.

Projekti läbiviimisel tehti aastate lõikes järgmised investeeringud (summad soetusmaksumuses ilma käibemaksuta):
2009. aastal 72, 6 tuhat EUR.
2010. aastal 355,1 tuhat EUR
2011. aastal 1 695,3 tuhat EUR.
2012. aastal 3 648,6 tuhat EUR.

Suur töö on aastatega tehtud, oleme sellest kõik omal moel osa saanud ja tulemused on kõigile näha.
 
Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes eelkõige väga suurte investeeringute finantseerimiseks võetud laenukohustusest, mis on võetud investeeringute omaosaluse katteks.
Laenu tagasimaksed algavad 2014. aastal ja kestavad kuni 2030. aastani.
Olulise osa vee ja kanalisatsiooni¬teenuse omahinnast moodustab ka oluliselt kallinenud elektrienergia.
Sisuliselt on loodud Tamsalu linnas ja Sääse asulas kõigile elanikele võimalus ühineda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Uuendatud on joogiveepumplad, reovee ülepumplad, reoveepuhasti. Paranenud on teenuste kvaliteet. Paigaldatud on uued tuletõrjehüdrandid. Veevarustussüsteemide tööd on võimalik jälgida vastava jälgimissüsteemi abil ka distantsilt. Torustike uuendamise taga seisis ka teede korrastamine. Tehtud tööd on aidanud kaasa Tamsalu linna elukeskkonna ja turvatunde paranemisele.

Arne Arumägi
Tamsalu Vesi AS.