Üldplaneering

 

Seaduse kontekstis käsitletakse Tamsalu valla puhul üldplaneeringutena kahte planeeringut: Tamsalu valla üldplaneering ning Porkuni puhkeala teemaplaneering.

Tamsalu valla üldplaneeringu väljatöötamisel on järgitud kooskõla Tamsalu valla arengustrateegia ja arengukavaga.

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt.

Porkuni järve puhkeala teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat üldplaneeringut maakasutuse osas ja maastiku- ning muinsuskaitse piirangutest tulenevatest muudatustest lähtuvalt.