Planeeringud

Kogu Tamsalu valla territooriumit hõlmava üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaalutleda, millised alad on sobilikud elamuehituse, tootmise, puhkemajanduse ja ärialase ettevõtluse jms jaoks ning määrata ehitus- ja maakasutusreeglid.

Üldplaneering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Uue üldplaneeringu koostamise käigus lepiti kokku varasemat üldplaneeringut täpsustavad või muutvad ehitusreeglid, mis võtavad arvesse erinevate huvipoolte (kohalikud elanikud, maaomanikud, ettevõtjad, kooskõlastajad jt) arvamusi, tegutsemisvajadusi ning nende alusel valla jaoks sobilikuks peetud kompromisse.

Kehtestatud üldplaneering on omakorda aluseks detailplaneeringute koostamisele tiheasustuses ja ehituskorraldusele hajaasustuses.