Ühekordne sotsiaaltoetus 

Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse madala sissetulekuga isikule ja peredele erakorraliste väljaminekute kompenseerimiseks.

Ühekordset toetust makstakse toidu ja riiete ostmiseks, retseptiravimite ja invatehniliste abivahendite muretsemiseks, transpordikuludeks, dokumentide taotlemiseks ja muudeks eelpool nimetamata toimetulekuks vajalike kulutuste katmiseks.

Ühekordne toetus määratakse reeglina sotsiaalsete erivajadustega inimestele (perekondadele), kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekandeseaduse § 222 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri, vajalike kulutuste osaliseks või erandkorras täielikuks katmiseks, eesmärgiga säilitada taotleja või tema perekonna võimalikult iseseisev toimetulek. Kui mõne sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab toetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga.

Sissetulekute varjamise või valeandmete esitamise korral katkestab vallavalitsus toetuse menetluse. Esitatud valeandmete alusel määratud toetused kuuluvad tagasimaksmisele.

Toetuse suurus sõltub eelarveaastas sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja või tema seadusjärgse ülalpidaja sissetulekutest ning taotleja põhjendatud vajadusest.