TOIMINGUPIIRANGUTE AVALIKUSTAMINE

Toimingupiirangu eesmärk on huvide konflikti vältimine. Piirangutega välistatakse olukord, kus ametiisik teeb iseenda või temaga seotud isiku suhtes otsuse või toimingu. 

Toimingupiirangud kohalduvad kõigile ametiisikutele korruptsioonivastase seaduse mõttes. Toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadev rikkumine on süütegu.

Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:
1) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
2) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
3) vallaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.

 

Toimingupiirangu kohaldamata jätmise teade Tamsalu vallavanema poolt seotud isikuga.

  • 02.06.2015.a. sõlmiti Tamsalu vallavanema ja temaga seotud isiku Tamsalu kultuurimaja juhataja poolt kultuurimaja juhataja töölepingu nr 85 (sõlmitud 07.07.1997, redaktsioon töölepingule 03.01.2007) muutmine.