Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.

Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas. Toimetulekutoetust makstakse allpool toimetulekupiiri elavatele, sealhulgas ka elukohata inimestele toidu, riietuse ja muude esmavajalike kaupade ja teenuste ostmiseks. 

01.01.2016. aastal on toimetulekupiiri määr 130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 104  eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele.  Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2016. aastal 130 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Kuidas taotleda toimetulekutoetust

Toimetulekutoetuse määrab ja maksab valla- või linnavalitsus ja see määratakse jooksvaks kuuks eelmise kuu andmete alusel. Toetuse saamiseks tuleb iga kuu 20. kuupäevaks esitada kohalikku omavalitsusse avaldus, kuhu on märgitud pere/leibkonna liikmete nimed ja isikukoodid ( või isikut tõendavad dokumendid), õppurid peavad esitama kehtiva üliõpilaspileti või koolitõendi.

Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:

 • alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping, vms) - esitatakse ainult esmapöördumisel. NB! toimetulekutoetuse määramisel ei loeta eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks lepingut, mis on sõlmitud käesoleva perekonnaliikmete endi vahel.
 • üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära makstud elatise suurust.
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

Toimetulekutoetuse esmakordse taotlemise korral esitab taotleja lisaks nimetatud dokumentidele kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:

 • 1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
 • 2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
 • 3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente.

Kellel on õigus saada toimetulekutoetust

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu perekonnast ajutiselt eemal viibivad Eesti vabariigi riiklike või haridus- ja teadusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. 

Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.

Kellel ei ole õigust saada toimetulekut?

Toetust ei määrata isikule, kellele osutatakse väljaspool kodu ööpäevaringselt osutatavat üldhooldusteenust, ööpäevaringset majutust sisaldavat erihoolekandeteenust või asenduskoduteenust, samuti isikule, kes viibib kinnipeetava või vahistatuna kinnipidamisasutuses

Kuidas määratakse toimetulekutoetust

Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse ühise majapidamisega seotud ja ühisel pinnal elavate inimeste kõigi sissetulekutega. Toimetulekutoetuse määramisel ei loeta perekonnaliikmeks eestkostetavat, kelle eestkostjaks on temaga koos elav perekonnaliige sõltumata sellest, kas eestkostetav on alaealine või täisealine.

Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:

 • töötasu
 • vanemahüvitis
 • elatisraha (alimendid)
 • töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis
 • pension (kõik pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension)
 • ametliku hooldaja toetus
 • üksi last kasvatava puudega vanema toetus
 • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavad toetused
 • töötutoetus
 • tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel)
 • tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest
 • tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist
 • stipendiumid, õppetoetus
 • honorarid, intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt
 • muud sissetulekud.

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

 • riigieelarve või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve vahenditest makstud ühekordseid toetusi, v.a tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstud madala sissetulekuga töötavate isikute iga-aastane tagasimakse.  Madala sissetulekuga töötavate isikute iga-aastast tagasimakset on väikese sissetulekuga inimestel õigus taotleda ja saada koos enammakstud tulumaksu tagastusega alates 2017. aastast.
 • kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest makstud perioodilisi toetusi;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus
 • riigi tagatisel antud õppelaenu
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.
 •  õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;
 •  riiklike peretoetuste seaduse alusel makstud kolmanda ja iga järgmise lapse lapsetoetust 45 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;
 •  käesoleva seaduse alusel makstud vajaduspõhist peretoetust;
 • võib kohaliku omavalitsuse üksus üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka mitte arvata sihtotstarbeliselt makstud stipendiume ning konkreetse kulu või kahju katmiseks makstud hüvitisi.
 • kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige saab sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette või tagantjärele, võib toimetulekutoetuse arvestamise aluseks võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku.

Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse elamispinna suurust, elanike ja tubade arvu. Normpinnaks, mille elamuasemekulusid võib sissetulekust maha arvata, on 18 m² üldpinda pereliikme kohta ja sellele lisaks 15 m² pere/leibkonna kohta. Kui korteri tubade arv on võrdne pereliikmete arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind.

Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m². Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse taotleja ja tema perekonna kasutuses või omandis olevat kinnisvara, sõidukeid ja väärtpabereid. Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata. 

Kohaliku omavalitsuse üksus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:

 • töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja kes ei ole Eesti Töötukassas töötuna registreeritud või on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta jätnud individuaalse tegevuskava täitmata või keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud iseseisvat toimetulekut soodustavas sotsiaalteenuses või õppes;
 • kui toimetulekutoetuse taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abi vajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus elatist saada, kuid taotleja keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 • kui kohaliku omavalitsuse üksus leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine, rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

Toimetulekutoetuse taotleja, kellele arvestatakse toimetulekutoetust eluasemekulude katmiseks, on kohustatud tagama nende tasumise.

Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:

 TT = (EK + TP) - S

 TT - toimetulekutoetus, EK - eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP - perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S - perekonna sissetulek (tulud).