2017.a hajaasustusprogrammist toetuse saajate nimekiri

Kinnitatud Tamsalu Vallavalitsuse 14.06.2017 korraldusega nr 212

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus €

1

Alar Toomla

Vajangu küla, Kuivakaare tee 5a, puurkaev

1386,74

2

Tanel Pukk

Tooma talu biopuhasti paigaldamine, Piisupi küla

4747,44

3

Anne Hundt

Nuka talu kanalisatsioonisüsteem, Naistevälja küla

3424,97

4

Liivi Griffel

Loksa küla, Sandre kinnistu kanalisatsioonisüsteem

3250,56

5

Irina Pavlova

Kannikese talu veesüsteemid, Kursi küla

2600,93

6

Salme Luhaste

Kanalisatsioonisüsteem, Kuusiku talu, Assamalla küla

2988,15

7

Andres Rammul

Rammuli omapuhasti ehitus, Uudeküla küla

6320,31

 

 

2016.a hajaasustusprogrammist toetuse saajate nimekiri

Kinnitatud Tamsalu Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 318

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus €

1

Einar Eiert

Veesüsteemi rajamine Tärga kinnistul Savalduma külas

3984,00

2

Toivo Evardi

Sanglepa, Kursi küla, veesüsteemid, puurkaevu ja veetrassi rajamine

3161,24

3

Lonni Kirn

Savalduma küla, Mäe talu, reoveepuhasti

3284,16

4

Jaak Kabral

Priidiku talu, biopuhasti, Savalduma küla

3057,50

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toetuse saajate nimekiri 2015

Jrk

nr

Toetuse saaja                       Projekti   kogumaksumus € Toetuse suurus €               Toetuse oma ja kaasfinantseering €
1 Armin Kukk 3492,00 2328,12 1163,88
2 Andrus Võhma 4140,00 2760,14 1379,86
3 Ainar Vainer 4632,00 3088,15 1543,85
4 Tõnu Raus 5046,96 3364,81 1682,15
5 Villu Eesmaa 3805,20 2536,93 1268,27
2014.a. toetuse saajate nimekiri
Jrk nr Toetuse saaja Projekti
kogumaksumus €
Toetuse suurus  €     Toetuse oma-
ja kaasfinantseering €

Projekti

kavandatud 

lõppkuupäev

1.1.  Ardo  Jaago  7542,64   5028,68  2513,96  31.07.2015
 1.2. Tõnis Klaasimäe          5719,61  3813,26  1906,35  31.07.2015
 1.3.  Kertu Rõuk  1384,80  923,25  461,55  31.07.2015


Toetuse saajate nimekiri  hajaasustuse programmi  raames ( 2013): 

Jrk.
nr
Taotleja Projekti nimi Projekti
oma-
finantsee-
ring/ eurot
Projekti
toetuse
suurus
/eurot  
Projekti
kirjeldus
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev
 1. Eha Sütt Metskaevu küla, Marko talu puurkaevu ja veetõsteseadmete rajamine 1825,00  3650,61 Puurkaevu
rajamine, veetõstesead-
mete paigaldus
31. mai 2014
 2. Anneli Tell Tamsalu valla, Võhmetu küla, Väljaotsa talu juurdepääsutee rekonstrueerimine   447,06    894,25 Juurdepääsutee (pikkus 132m,
laius 3m) katmine 10 cm purustatud kruuskillustiku kihiga ja tihendamine
30. juuni 2014