SÜNNI REGISTREERIMINE

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui laps on sündinud Eestis või lapse vanema elukoht on Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Kui lapse sünd on registreeritud välismaal, Eestis sündi ei registreerita, kuid välisriigi sünnidokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maavalitsusele või Tallinna Perekonnaseisuasutusele.

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele. Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja (vanem või eestkostja) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale tulles.

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

Täpsem info https://www.siseministeerium.ee/sund-4/

Lisaks riiklikule lapsetoetusele makstakse Tamsalu vallas täiendavalt ühekordset sünnitoetust.
Ühekordset sünnitoetust makstakse last kasvatavale vanemale, eestkostjale või hooldajale ainult järgmiste asjaolude üheaegsel esinemisel:

  • taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud vähemalt viimased kuus kuud enne lapse sündi Tamsalu vald;
  • lapse sündimisel on lapse Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht  Tamsalu vald.
Tamsalu valla poolt makstava sünnitoetuse suurus on alates  2015 aastast 350 eurot.
 

SURMA REGISTREERIMINE

Surma registreerimiseks avalduse võib esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele või maavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avaldus tuleb esitada perekonnaseisuasutuses isiklikult kohale tulles.Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma registreerimise avalduse võib esitada surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerimisel tuleb esitada

Täpsem info:  https://www.siseministeerium.ee/surma-registreerimine/