Sotsiaaltoetused, teenused
 

Tamsalu vallas makstavad toetused

Tamsalu vallas makstavad toetused on:

  • leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused;
  • leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused

Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

Sünnitoetus

Ühekordset sünnitoetust on õigus taotleda lapsevanemal, eeskostjal ja hooldajal, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris vähemalt kuus kuud enne lapse sündi registreeritud Tamsalu vald ja lapse sündimisel on lapse Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht Tamsalu vald. Toetus makstakse avalduse alusel ühele vanematest.Sünnitoetuse suurus on alates 2018.a. 400 eurot.

►Matusetoetus on ette nähtud rahvastikuregistri andmetel Tamsalu vallas elanud isiku surma korral matuste korraldajale matusekulude osaliseks katmiseks.

Toetuse määramise aluseks on surma registreerimine ning matusekorraldaja poolt esitatud taotlus Tamsalu Vallavalitsusele.  Matusetoetuse suuruseks 250.- eurot.

►Eaka sünnipäevatoetus

Sünnipäevatoetuse moodustab kinkekaart, õnnitluskaart ja lilled.

Kinkekaart (väärtus 20 €), lilled ja õnnitluskaart antakse üle isiku 80., 85., 90. ja kõigil järgnevatel sünnipäevadel.

Ranitsatoetus

Ranitsatoetust makstakse lapse esmakordsel esimesse klassi mineku korral, kui lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub Tamsalu vallas.

Ranitsatoetuse saamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele avalduse lapse koolimineku aasta 1. augustist kuni 30. septembrini. Ranitsatoetuse suurus on 50.- €.

Koolitoidutoetus

Riigieelarvest koolilõuna kulude katmiseks eraldatud vahendite mittepiisavuse korral kaetakse puuduv osa Tamsalu valla munitsipaalõppeasutustes õppijale valla eelarvest.

Tamsalu valla koolide õpilastele võimaldatakse lapsevanema soovil tasuta hommikupuder.

Kriisitoetus

Toetust makstakse isikule kriisiabi või nõustamise, õnnetusjuhtumi, tulekahju, loodusõnnetuse, ajutiselt elatusvahendite kaotuse jms puhul hädavajalike kulutuste katmiseks. Kriisitoetuse suurus on kuni 1000.- €.

Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused on:

►Ühekordne sotsiaaltoetust makstakse madala sissetulekuga isikule ja peredele erakorraliste väljaminekute kompenseerimiseks. Toetuse suurus on kuni 300.-€.

Lasteaiatoit makstakse Tamsalu valla lasteaedades kõikidele lastele kinni valla eelarvest.

 

Toimetulekutoetus

Riigieelarvest valla eelarvesse laekunud toimetulekutoetuse vahenditest määrab ja maksab vallavalitsus toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

 

Vajaduspõhine peretoetus

Riigieelarvest valla eelarvesse laekunud vajaduspõhise peretoetuse vahenditest määrab ja maksab vallavalitsus vajaduspõhist peretoetust sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

 

Koduteenuste osutamise eesmärk on abivajaja iseseisva toimetuleku igakülgne toetamine ja soodustamine.

 

Hooldajatoetus on igakuine vallaeelarvest makstav toetus raske ja sügava puudega täisealise hooldajale ja keskmise, raske ja sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega inimese hooldamise tõttu.