Sotsiaalkorter

Sotsiaalkorter on Tamsalu valla munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale tagama.

Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab  Tamsalu Vallavalitsus .

Sotsiaalkorteri taotlejateks võivad olla alaliselt Tamsalu vallas elavad isikud, kes on kantud Tamsalu valla elanikeregistrisse ning nad vastavad ühele järgmistest kriteeriumitest:

ebapiisavate füüsiliste võimetega või psüühiliste erivajadustega isikud, kes vajavad abi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle kasutada olevas Tamsalu vallas asuvas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavad isikud, kes oma materiaalse olukorra tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid;
  kinnipidamiskohast või erihoolekandeasutusest vabanenud isikud, kellel ei ole võimalik asuda elama Tamsalu vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne kinnipidamiskohta paigutamist;
orvud ja vanemliku hoolitsuseta alaealised isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lastehoolekandasutusest, eestkostja või hooldaja juurest ja kellel ei ole võimalik asuda elama Tamsalu vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne lastehoolekandasutusse, eestkostja või hooldaja juurde elama asumist.

Sotsiaalkorterit võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Tamsalu vallas, kuid kes tegelikult viibib või alaliselt elab Tamsalu valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaalabi.

Sotsiaalkorteri taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele sellekohase kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
avaldaja isiku- ja kontaktandmed;
andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
sotsiaalkorteri taotlemise põhjus.

Vajadusel on vallavalitsusel õigus nõuda sotsiaalkorteri taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.