HEAKORD

Tamsalu valla kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoiuga tegeleb Tamsalu valla asutus Tamsalu Kommunaal.

Korrusmajade heakorra eest vastutab elamu haldaja.

RAIELUBA

Valla tiheasustusega aladel puude raiumise korra nõuded on kehtestatud Tamsalu valla heakorraeeskirjaga.

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud), tohib raiuda kohaliku omavalitsuse poolt antava raieloa alusel. Kinnistu omanik esitab selleks vallavalitsusele raieloa taotluse Lisa 1 koos puu asukoha asendiplaaniga, kus näitab ära maha võetava puu asukoha, liigi ja puu mahavõtmise põhjuse.

Raieluba ei ole vaja taotleda põõsastele ja viljapuudele ning alla 15 sentimeetri rinnasdiameetriga puudele. Raieluba ei ole vaja taotleda ka tuuleheite või tormimurru korral maha kukkunud ja/või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule.

Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013.a määrus nr 7 „Heakorraeeskiri"   3. peatükk „Tiheasustusega alal kasvavate puude raiumise kord"

Info raieloa taotlemiseks keskkonnaspetsialist Lembit Saart, tel 32 28 446, 5203992