Porkuni järve puhkeala teemaplaneering

Porkuni järve puhkeala teemaplaneeringu, arengustrateegia ja strateegilise keskkonnamõjude hindamise koostamine algatati Tamsalu Vallavolikogu 22.03.2006.a otsusega nr 24 ning võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tamsalu Vallavolikogu 20.juuni 2007.a otsusega nr 41.

Planeerimisseaduse kohaselt koostatakse teemaplaneering kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks. Porkuni järve puhkeala teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat üldplaneeringut maakasutuse osas ja maastiku- ning muinsuskaitse piirangutest tulenevatest muudatustest lähtuvalt.

Porkuni järve puhkeala teemaplaneering koosneb Porkuni piirkonna arengustrateegiast ja planeeringust planeerimisseaduse tähenduses.

Porkuni järve puhkeala teemaplaneering kehtestati Tamsalu Vallavolikogu 19.12.2007 otsusega nr 81