Korraldatud jäätmevedu

Tamsalu vald on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. See tähendab seda, et omavalitsus on määranud jäätmeveo piirkonna, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüptingimused ning on korraldanud avaliku konkursi jäätmevedaja leidmiseks.
Tamsalu valla  haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna. Jäätmeveo ainuõigus on Tamsalu vallas alates 01.05.2011 kuni 30.04.2016 antud AS-le Ragn-Sells. Ainuõiguse andmine jäätmevedajale tähendab, et konkreetses veopiirkonnas võib olmejäätmete kogumise ja äraveo teenust osutada üksnes ainuõiguse saanud jäätmevedaja ning teised jäätmevedajad ei tohi antud veopiirkonnas teenuseid osutada.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse kõik jäätmetekitajad – eramud, kortermajad, sealhulgas ka need eramajad, suvekodud ja väike-ettevõtted, kes varem prügiveo lepinguid ei pidanud vajalikuks sõlmida. Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid AS-le Ragn-Sells üle anda. Jäätmevedu toimub omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel.

Korraldatud jäätmeveo erandid

Jäätmeveost vabastamine - juhul, kui kinnistul keegi ei ela, või kinnistut ei kasutata ja seetõttu majapidamises olmejäätmeid ei teki, siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Harvem tühjendussagedus - erandkorras on kinnistu omanikul (olmejäätmete valdajal) õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Ühiskasutus - juhul kui jäätmevaldajad soovivad kasutada mitme majapidamise peale ühist jäätmemahutit, on võimalik sõlmida ühiskasutusleping. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb vallavalitsusele esitada vastavasisuline kokkulepe - kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses mahutit kasutatakse, mis aadressil hakkab mahuti asetsema ja kellele vedaja hakkab esitama arveid.

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Tamsalu vallas

Ragn Sells AS kontaktandmed:

e post: info@ragnsells.ee

Klienditeenindus: tel. 15155; 

postiaadress: Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415 või Uus tn 1, 43121 Kiviõli 

www.ragnsells.ee

Tamsalu valla jäätmehoolduseeskiri

Olmejäätmeveo piirkonna, jäätmeliigi, vedamise sageduse ja -aja, teenustasu piirmäära ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine

Blanketid (siin ainult jäätmeveoga seonduvad)