TAMSALU  LASTEAIA  KRÕLL KODUKORD

Tamsalu Lasteaia Krõll kodukord on kinnitatud hoolekogu 02.06.2015 koosoleku otsusega 1.2. ja jõustub 01.09.2015.

1.Üldsätted

1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.3.Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ning rühmade infostendil või –mapis.

2.Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava (ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe-ja kasvatustegevust).

2.2.Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja kirjalikult volitatud esindajatele.

2.4.Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele, ebakainele või selleks kirjalikult volitamata  isikule. 

2.5.Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat telefoni teel.

2.6.Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 minutit pärast lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.7.Lapsevanem teavitab rühma õpetajat või direktorit, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Teavitamise aeg on hiljemalt puuduma jäämise päeva hommikul kell 8.00-10.00. Sellisel puhul tehakse toitlustustasus ümberarvestus alates teisest tööpäevast. Mitteteatamise puhul arvestatakse kolm päeva kohalolekupäevadena ja nende eest arvestatakse ka toitlustustasu. Üksikute puudutud päevade kohta ümberarvestust ei tehta (v.a. arstil käimine, kui sellest on rühma töötajat vähemalt eelmisel tööpäeval teavitatud). 

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös Tamsalu Vallavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna (vajadusel sobitusrühma).

3.3.Lapsevanem teeb koostööd õpetajatega: vajadusel arutab tekkinud probleeme, teavitab õpetajat lapse individuaalsetest iseärasustest, terviseprobleemidest jms, samuti arvestab õpetaja nõuannetega.

3.4.Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.5.Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit. 

3.6.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia meditsiiniõega või direktori määratud lasteaia pedagoogiga.

3.7.Lapse nakkushaigusesse (näiteks tuulerõuged, kõhuviirus vms) haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Õpetaja  teavitab rühmas esinevast nakkushaigusest direktorit, kes informeerib teisi lapsevanemaid.

3.8.Lasteaeda tuuakse puhas laps, tema riided ja jalanõud peavad olema puhtad, terved, eale ja ilmastikule vastavad. Lapse korvis peavad olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätid), magamisriided, vahetusriided (juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad), võimlemisriided ning sõimerühmas vajadusel mähkmed.

3.9.Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Ruumis viibimiseks on vahetusjalanõud.

3.10.Lapsel on eraldi toariided ning lähtuvalt ilmastikust õueriided, jalanõud ja peakate.

3.11.Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.12.Lasteaias lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.13.Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.14.Lasteaia direktor või meditsiiniõde teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate kodulehel ja  rühmastendil lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.15.Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.16.Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi lasteaias toimuma õues (1-2 korda päevas). Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 20°C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15°C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

4.Turvalisuse tagamine

4.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid kontrollitakse tootja juhendite kohaselt.

4.3.Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4.Lapsevanemad ja lasteaia töötajad peavad sulgema enda järel väravad (rõngaga), et tagada laste turvalisus. Pärast tööpäeva lõppu ja puhkepäevadel on ilma juhtkonna loata lasteaia territooriumil viibimine keelatud. Kollektiivpuhkuse ajal on jalgväravad lukustatud.

4.5.Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia territooriumile ja ruumidesse on keelatud.

4.6.Lapsevanematel või selleks volitatud isikutel on lubatud lasteaia hoonesse siseneda ja väljuda ainult oma lapse rühma uksest. Rühmade välisuksed on avatud kell 7.00-9.00 ja 16.00-18.00 (valverühm kella 19-ni), muul ajal on lasteaia välisuksed üldjuhul lukustatud.

4.7.Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud seaduses sätestatud piirnormidele. Sõimerühmas on üks töötaja kuni kaheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kaheteist ja sobitusrühmas kuni kümne lapse kohta.

4.8.Laste puhke- või magamise ajal on laste  juures üks rühma töötaja.

4.9.Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.10.Laste ujulas viimise ajal on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ning osutab vajaduse korral abi. Vees toimuvaid tegevusi juhendab ujumistreener.

4.11.Liikudes väljaspool lasteaia territooriumi on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.12.Väljasõitudel bussiga peavad bussijuht ja lasterühma saatjad tagama laste bussi sisenemise ja bussist väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse, jälgima lapsi ja vältima laste ootamatut sattumist sõiduteele.

4.13.Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud (va lasteaeda teenindav transport).

4.14.Lasteaia territooriumil ei suitsetata.

4.15.Lasteaia territooriumil ei sõida jalgrattaga aiarühmade lapsed, lapsevanemad ega töötajad, vaid lükkavad ratast käekõrval. Igal rühmal on kokkulepitud rattapäev ja territoorium, kus lapsed rühma töötaja järelevalve all ohutult sõita saavad. Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul peavad lapsed kandma kiivrit ja soovitavalt ka põlve-,  küünarnuki- ja randmekaitsmeid. Jalgrattaid on soovitav hoida lukustatult.

4.16.Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.17.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.18.Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.19.Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga vaimsele turvalisusele, lahendatakse direktori poolt. Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga füüsilisele turvalisusele, lahendatakse majandusjuhataja poolt.

4.20.Lapse, lapsevanema või lasteaia töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust. Piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi või andragoogilisi võtteid, vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda politsei poole.

4.21.Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab kannatanu esitama vastava avalduse politseile.