TAMSALU  SÄÄSE  LASTEAIA  KODUKORD

Tamsalu Sääse Lasteaia (edaspidi „Lasteasutuse") kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9² lõike 1 alusel hoolekogu  20.aprilli 2015.a koosoleku otsusega 1.3.

1.Üldsätted

1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on kirjeldatud muudes õigus- ja haldusaktides.

1.3. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel, rühmades lastevanematele mõeldud kaustades ja paberkandjal direktori kabinetis.

1.4.Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

1.6. Kodukorras esitatakse:

  • lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine;
  • lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine;
  • turvalisuse tagamine.

2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.Lasteaed on avatud 7.00–19.00

2.2.Lapsevanem toob lapse lasteasutusse talle sobival ajal ja viib lapse koju talle sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava ja lahtiolekuaega.

2.3. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.4. Rühmatöötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.5. Lapsevanem (hooldaja) esitab direktorile kirjaliku avalduse, kui soovib

  • et laps tuleb lasteaeda ja läheb koju lasteaiast bussiga,
  • et tema aiarühmas käiv laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast koju koos õe või vennaga, kes käib I–IV klassis või mõne teise inimesega (sõimerühma lapsi I–IV klassis käivate lastega koju minna ei lubata).

2.6.Rühma töötajal on keelatud last anda üle ebakainele või volitamata isikule.

2.7.Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma telefonil.

2.8.Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, ootab rühma töötaja 15 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanemate või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast lasteaia direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.9. Lapsevanem teavitab rühma töötajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Lapsevanem täidab rühmas lapse terviseinfo lehe ja vestleb rühma õpetajaga lapse terviseprobleemide üle. Vajadusel koostatakse lapsele erimenüü.

3.2.Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.3.Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ning võimalustele vastava keskkonna.

3.4.Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.5.Rühma töötaja jälgib lapse tervisseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- ja käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.6.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervisetöötaja või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.7.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.8.Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätikud, vajadusel vahetuspesu).

3.9.Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.10.Lapsel on õueriided, peakate (ka suvel) ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.11.Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.12.Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.13.Lapsel on kaasas riided ja jalanõud toas mängimiseks.

3.14.Lapse riided märgistatakse.

3.15.Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.16.    Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.17. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab lastevanematele teate rühmade infostendil lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.18.Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.19.Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

3.20.Madalama kui miinus 20 ºC tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 ºC välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel

www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluse andmete alusel.

4.     Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitakse tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5.Kõrvaliste isikute viibimine rühmaruumis direktori loata on keelatud.

4.6. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

4.7. Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.8.Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.9.Laste ujulasse, veekeskusse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

4.10.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.11.Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.12.Värav suletakse lisaks ülalt võruga, et lapsed ei saaks lasteaia õuealalt lahkuda.

4.13.Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele.

4.14.Lasteaia õuealale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.15. Lapsed sõidavad jalgrattaga lasteaias järgnevalt:

  • esmaspäeviti – Põrnikad
  • teisipäeviti – Liblikad
  • kolmapäeviti – Mesimummid
  • neljapäeviti – Ritsikad
  • reedeti – Lepatriinud

               Jalgrattaga sõites on lapsel kiiver peas.

4.16.Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.17.Lapsele ei anta lasteaeda kaasa nutiseadmeid ja telefone.

4.18. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade, jalgrataste ja ehete kadumise või purunemise eest.

4.19.Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.20.Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist ohustavate olukordade lahendamine ning meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.21.Suitsetamine lasteasutuse ruumides ja territooriumil on keelatud.