Keskkonnamõju seaduse tähenduses on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valiku andmine, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustamist ning edendada säästvat arengut.