Hoolekogu koosseis 2017/2018 õppeaastal:

 1. Kristin Intelmann,                  Siilikese rühma lapsevanemate esindaja
 2. Aira Meier                              Mõmmi rühm 
 3. Agnes Leemets                     Tibu rühm
 4. Maarit Kukk                           Öökulli rühm 
 5. Kristi Kuusküll                       Sajajalgse rühm
 6. Maarja Nahkur                       Lepatriinu rühm
 7. Kady Palmiste                       Põrnika rühm 
 8. Kerli Jaago                            Sipelga rühm  
 9. Reena Curphey                     Liblika rühm
 10. Daria Berjozkin                      Mesimummu rühm
 11. Anna Kis-Int                          Ritsika rühm
 12. Aira Eding                             õpetajate esindaja
 13. Sille Sõmermaa                     valla esindaja  

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

 • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja Tamsalu vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja Tamsalu vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teisi käesoleva seaduse või Tamsalu vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning Tamsalu vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.