Hoolekogu koosseis 2015 / 2016 õppeaastal:

 • Mõmmi rühma vanemate esindaja Marge Liblik
 • Tibu rühma vanemate esindaja Agnes Leemets;
 • Krõlli rühma vanemate esindaja Maarit Kukk;
 • Sajajalgse rühma vanemate esindaja Kristi Kuusküll;
 • Lepatriinu rühma vanemate esindaja Maarja Nahkur;
 • Öökulli rühma vanemate esindaja Anneli Tell;
 • Õpetajate esindaja Aira Eding;
 • Tamsalu Vallavalitsuse esindaja Sille Sõmermaa.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

 • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 • annab direktorile ja Tamsalu vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb direktorile ja Tamsalu vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teisi käesoleva seaduse või Tamsalu vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning Tamsalu vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.