Hooldajatoetus

Hooldajatoetus on igakuine vallaeelarvest makstav toetus  raske ja sügava puudega täisealise hooldajale ja keskmise, raske ja sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega inimese hooldamise tõttu.

Hooldamisena mõistetakse puudega inimesele kõrvalabi osutamist ja juhendamist, kui inimene ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega.

Hooldajatoetuse suuruse kinnitab Tamsalu Vallavolikogu ja toetuse määrab Tamsalu Vallavalitsus volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul .

Hooldajatoetuse taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  • Avaldus
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (hooldaja ja hooldatava)
  • Sotsiaalkindlustusameti arstliku ekspertiisi otsus
  • Omakäeline kinnitus  mittetöötamise kohta 
  • Puudega lastel rehabilitatsiooniplaan