Valla haridusvaldkonna stipendiumi ja preemiatega tunnustamine
 

Tamsalu vallas tunnustatakse haridusvaldkonna tublimaid stipendiumi ja tulemuspreemiatega.

Stipendiumiga tunnustatakse Tamsalu valla üldhariduskoolis õppivat eriti edukat õpilast või õpilasi.

Stipendium on ühekordne rahaline tunnustus väga silmapaistvate tulemuste eest õppetöös ja õpilaskonkurssidel ja see määratakse lõppeva õppeaasta tulemuste põhjal.

Stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid teha kool, õpetajad, õpilane ise või tema vanemad ja kirjalikud, põhjendustega ettepanekud esitatakse vallakantseleisse hiljemalt 10. mail.

Stipendiumi määramise arutab läbi vallavolikogu hariduskomisjon ja esitab kandidaadi stipendiumi määramiseks hiljemalt 20. maill. Stipendiumi suuruse ja määramise otsustab Tamsalu Vallavolikogu oma maikuu istungil.Vastavalt saavutatud tulemustele võib stipendium jaguneda mitme õpilase vahel või jääda välja andmata.

Stipendium antakse üle Tamsalu päeval.

Haridusvaldkonna tulemuspreemiatega tunnustatakse Tamsalu valla üldhariduskoolides õppivaid õpilasi ning nende juhendajaid, kui õpilane või õpilasvõistkond on saavutanud:

1) aineolümpiaadi vabariiklikus voorus 1.- 10. koha;

2) aineolümpiaadi maakonnavoorus 1.- 3. koha;

3) 1. – 3. koha muudel ainekonkurssidel.

Tamsalu valla üldhariduskooli lõpetajat tunnustatakse tulemuspreemiaga:

1) gümnaasiumi lõpetamisel medali, ainekiituskirja või kooli aukirjaga heade tulemuste eest õppetöös;

2) põhikooli lõpetamisel kiituskirja või kooli aukirjaga heade tulemuste eest õppetöös.

Haridusvaldkonna tulemuspreemiate määramiseks esitavad Tamsalu valla üldhariduskoolide direktorid jooksval õppeaastal saavutatud ainekonkursside tulemuste kohta kirjaliku esildise Tamsalu Vallavalitsusele hiljemalt 10. mail ja koolilõpetajate kohta hiljemalt 15. juunil.

Esildised vaatab läbi vallavalitsus oma istungil ja kinnitab tunnustuse saajad ning tulemuspreemiate suurused valitsuse korraldusega.

Tulemuspreemiad antakse õpilastele ja nende juhendajatele üle volikogu või valitsuse esindajate poolt koolidirektori pidulikul vastuvõtul õppeaasta lõpul.

Koolilõpetajate tulemuspreemiad antakse üle volikogu või valitsuse esindajate poolt  pidulikel koolilõpu aktustel.

Stipendiumiks ja tulemuspreemiateks eraldatavate vahendite suuruse otsustab Tamsalu Vallavolikogu igal eelarveaastal vallaeelarve vastuvõtmisel.