« Tagasi

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine

Tamsalu Vallavalitsus soovib teostada raietöid Tamsalu vallale kuuluvates metsades. Seoses sellega korraldab Tamsalu Vallavalitsus enampakkumise kasvava metsa raieõiguse võõrandamisele vastavalt kehtivatele metsateatistele järgmiselt:

 1. Kandlemäe (katastritunnus 78601:001:0134; metsateatis Reg. nr. 979070401), hinnanguline raiemaht eraldis 33 SR 15 tm.
 2. Kalmistumetsa (katastritunnus 78601:001:0132; metsateatised Reg. nr. 980070401 ja Reg.nr 1111070401) hinnanguline raiemaht eraldis 36 LR 281 tm, eraldised 34 ja 35 SR 110 tm.

Pakkumus kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks esitada mõlema kinnistu kohta eraldi. Pakkumuses pakutavad hinnad esitada koos käibemaksuga.

Pakkumus peab sisaldama pakkuja täpset nimetust, registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid.

Raie teostamise ja väljaveo tööd teostada tähtajaks 15.10.2017.

Raieõiguse võõrandamisega kaasnevad ülestöötamise- ja väljaveo tingimused:

 • Kasvava metsa raieõiguse omandanud Ostja kohustub järgima metsaseaduses sätestatud raieõiguse sisu.
 • Kasvava metsa raieõigusega kaasneb õigus kasutada maad vastavalt raieõiguse sisule.
 • Ostja on kohustatud kasvava metsa üles töötama  ja metsamaterjali välja vedama hiljemalt 15.oktoobriks 2017. Mõjuvatel põhjustel  võib kasvava metsa ülestöötamine ja väljavedu toimuda hilissügisel (november, detsember 2017).
 • Kalmistumetsa (katastritunnus 78601:001:0132) kinnistul teostada tööd selliselt, et ei kahjustata metsaga vahetult piirnevat Tamsalu kalmistu territooriumi ja hauaplatse.
 • Kalmistul toimuva matusetalituse ajaks peatada raielangil raietööde ja väljaveo teostamine.

Ostja on kohustatud:

 • metsa ülestöötamisel ja väljaveol järgima metsaseaduse alusel antud õigusaktide norme ja tegema kõik endast oleneva, et vältida metsa tervisliku seisundi halvenemist, samuti rakendama tehnoloogiaid ja tehnilisi vahendeid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ja ümbritsevat keskkonda;
 • kokkuveol pinnasesse tehtud rööpad tuleb tasandada ja korrastada töövõtjal enda kulul;
 • puhastama pärast tööde lõpetamist raielangi. Raiekoha puhastamise viis on okste kogumine vaalu või hunnikutesse ja väljavedamine hakkimiseks. Peale raiet ja kokkuvedu ei või jääda raiutud alale raiejäätmeid, mis on suuremad kui 0,5 m. Ostja kohustub andma raielangi Müüjale koristatult üle raiekoha ülevaatuse akti alusel 30 päeva jooksul pärast väljaveotööde lõpetamist;
 • mitte üle anda käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta;

Kasva metsa raieõiguse pantimine ei ole lubatud.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 15.september 2017 kell 10.00. Pakkumus esitada, kas e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna: tamsalu@tamsalu.ee või kinnises ümbrikus Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse, Tehnika 1a, Tamsalu 46107 Lääne-Virumaa ning lisada märge "Mitte avada enne 15.09.2017 kell 10.00" ja märgusõna "Tamsalu valla metsaraie". 

Info töö teostamise kohta ja eraldistega tutvumine võimalik leppides kokku aja järgneval kontaktil : Lembit Saart, tel 5203992 või e-post: lembit.saart@tamsalu.ee

 

Lembit Saart

keskkonnaspetsialist

tel 5203992

lembit.saart@tamsalu.ee