« Tagasi

Talvisest teede hooldusest Tamsalu vallas

Tamsalu Vallavalitsus korraldab igal talvel teede, tänavate ja parklate lumetõrjet, et tagada seal inimeste turvaline liikumine nii autodega kui ka jalgsi.

Talvist teede hooldust – lumelükkamist – teostab vald oma kuludega nii valla- kui ka erateedel, kaasaarvatud mitteavaliku kasutusega erateedel. Erateedel teostatakse lumelükkamist valdavalt siiski vaid nende majapidamisteni, milles toimub elutegevus. Tühjade majade (ka nn suvemajade) juurde viivaid teid talvel lahti ei lükata. Soovi korral talvel (suve)maja juurde pääseda peab majaomanik selle teenuse  tellima mõne lumelükkamist teostava ettevõtja käest.

Selleks aga, et teid saaks üldse hooldada, eriti talvel, tuleb eratee omanikel, aga ka avalikuks kasutuseks olevate teedega külgnevate kinnistute omanikel teede  ääred korrastada. Teede äärest tuleb eemaldada  seal kasvavad puud, tee kohale ulatuvad puude oksad, võsa, teeäärsed suured kivid ja muu materjal, mis võivad olla takistuseks hooldusmasinatele. Samuti on vajalik ära märgistada teed läbivad truupide otsad, et vältida lumetõrjet teostava tehnika teelt väljasõitu. Kui eratee ääres ilmnevad eespool nimetatud talihooldust (lume lükkamine) takistavad asjaolud, on lumelükkajal õigus keelduda selle teelõigu edasisest hooldusest kuni takistuse kõrvaldamiseni tee omaniku poolt.  

Tulenevalt sellest palume lähtudes, Tamsalu valla teehoiu eeskirjast kõigil eramajapidamiste omanikel, kelle erateed vajavad talvel lumelükkamist, aga samuti teeäärsetel metsaomanikel, korrastada teeääred vähemalt 2 meetri laiuselt alates teekatte servast. Teeääred tuleb puhastada  nähtavust piiravatest puudest, võsast ja tee kohale madalamale kui 4 meetrit ulatuvatest okstest.

Soovin kõigile ilusat saabuvat talve ning mõistvat ja abivalmis suhtumist lumelükkamisega tegelevatesse ettevõtjatesse nende tänuväärse töö teostamisel.

 

 

Lembit Saart

keskkonnaspetsialist