« Tagasi

Enampakkumine

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tamsalu valla omandis oleva sõiduki OPEL MERIVA (reg.märk 092 MEG, esmane registreerimine 2004, mootor 1598 m3, võimsus 64 kW, bensiin, manuaal, esivedu, värvus sinine) võõrandamiseks.

Võõrandamine toimub järgmistel tigimustel:

1. Võõrandamise viisiks on kirjalik enampakkumine.

2. Võõrandatava vara enampakkumise alghinnaks 500 eurot.

3. Enampakkumise osavõtutasu on 10 eurot ja tagatisraha 10% enampakkumise alghinnast (50 eurot).

4. Enampakkumise esemeks on ostuhind.

5.Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

5.1.Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse posti teel või käsipostiga  hiljemalt 26. juuni 2017 kella 16.00-ks Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu, kinnine ümbrik, millele on peale märgitud märksõna "OPEL MERIVA"

5.1.1. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;

2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3) dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;

4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;

5) pakkumise esitaja allkiri;

6) esindaja volitusi tõendav dokument.

5.1.2. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:

1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise läbiviijad; ekspert, kelle abi kasutati alghinna määramisel; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;

2) maksuvõlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

5.2 Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse esitatuks kuupäeval, mis on märgitud saatekoha postitemplis, selle puudumisel sihtkoha postitemplis või pakkumise saabumisel selleks ettenähtud kohta, kui pakkumist ei saadetud posti kaudu.

5.3. Pakkumised avatakse ja vaadatakse läbi 27. juunil 2017 kell 09.00. Läbivaatamise käigus avab enampakkumise komisjon pakkumised nende registreerimise järjekorras.

5.4 Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

5.5.Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

5.6.Kui kirjaliku pakkumise korral on vähemalt kahe suurema pakkumise summad võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad uut pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

6.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

6.1. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

6.2. Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui tehakse kindlaks, et:

 1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda;

 2) enampakkumise ettevalmistamisel on rikutud selleks ettenähtud korda;

 3) osavõtjatevahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;

 4) enampakkumise võitjaks osutus punktis 4.1.3.  nimetatud isik;

6.3.  Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga sõiduki müügileping.

6.4. Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest (kinnitamata jätmisest) pärast vastava otsuse tegemist . Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta samas teates märgitud ajal.

6.5. Teate vastuvõtmisest keeldumisel või lepingu sõlmimisele teates ettenähtud tähtajaks mõjuva põhjuseta mitteilmumisel, kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

6.6. Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks tasuma enampakkumise tulemusel määratud ostusumma. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

6.7. Lepingu sõlmimise korral muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks.

6.8. Vara antakse ostjale üle müügilepingu sõlmimisel.

6.9. Enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.