« Tagasi

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Viljandi mnt 6-5, Karksi-Nuia linnas Karksi vallas, Viljandi maakonnas asuva korteriomandi võõrandamiseks.

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Viljandi mnt 6-5, Karksi-Nuia linnas Karksi vallas, Viljandi maakonnas asuva korteriomandi  võõrandamiseks.

Võõrandamine toimub järgmistel tigimustel:

  1. Võõrandamise viisiks on kirjalik enampakkumine.
  2. Võõrandatava vara enampakkumise alghinnaks on  seitsesada (700.-) eurot.
  3. Enampakkumise osavõtutasu on 10 eurot ja tagatisraha 10 % enampakkumise alhinnast, s.o 70 eurot.
  4. Enampakkumise esemeks on ostuhind.
  5. Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord:

5.1.Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse posti teel või käsipostiga  hiljemalt 21.jaanuaril 2017.a.  kella 16.00-ks Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu,  kinnine ümbrik, millele on peale märgitud märksõna "KARKSI-NUIA" .

5.1.1.Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;

2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3) dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;

4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;

5) pakkumise esitaja allkiri;

6) esindaja volitusi tõendav dokument.

      5.1.2. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

5.1.3. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:

1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise läbiviijad; ekspert, kelle abi kasutati alghinna määramisel; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;

2) maksuvõlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

5.1.4. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse esitatuks kuupäeval, mis on märgitud saatekoha postitemplis, selle puudumisel sihtkoha postitemplis või pakkumise saabumisel selleks ettenähtud kohta, kui pakkumist ei saadetud posti kaudu.

5.1.5. Pakkumised avatakse ja vaadatakse läbi 23. jaanuaril 2017.a. kell 09.00  . Läbivaatamise käigus  avab enampakkumise komisjon pakkumised nende registreerimise järjekorras.

5.1.6.Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

5.1.7.Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

5.1.8.Kui kirjaliku pakkumise korral on vähemalt kahe suurema pakkumise summad võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad uut pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

6.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

6.1. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

6.2. Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui tehakse kindlaks, et:

 1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda;

 2) enampakkumise ettevalmistamisel on rikutud selleks ettenähtud korda;

 3) osavõtjatevahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;

 4) enampakkumise võitjaks osutus isik, kes ei või enampakkumisel osaleda.

6.3.  Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga ostu-müügi  leping. Lepingu sõlmib vallavanem.

6.4. Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest (kinnitamata jätmisest) pärast vastava otsuse tegemist kirjalikult. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta samas teates märgitud ajal.

6.5.Teate vastuvõtmisest keeldumisel või lepingu sõlmimisele teates ettenähtud tähtajaks mõjuva põhjuseta mitteilmumisel, kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

6.6.Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama lepingu alusel nõutavad lepingu täitmise tagatised või tasuma enampakkumise tulemusel määratud ostusumma. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

6.7. Lepingu sõlmimise korral muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks.

6.8. Vara antakse ostjale üle ostu-müügi lepingu sõlmimisel.

6.9. Enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

Informatsioon võõrandatava vara kohta: Ene Augasmägi, tel 322 8440 või 5342 9921.