« Tagasi

Võhmuta IV geoloogilise uuringu loa taotluse ja loa andmise eelnõu avalik väljapanek

Keskkonnaministeerium avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 15 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab, et Osaühing Hetkinvest (registrikood: 11168665) (aadress: Sõõru 11, 13516 Tallinn) Võhmuta IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta on valminud uuringuloa andmise eelnõu. Uuringuruum, teenindusala pindalaga 27,37 ha, paikneb Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas Aavere ja Vajangu külas katastriüksustel Kokamäe (katastritunnus 78702:002:0126) ja Männikäbi (katastritunnus 78702:002:0251). Uuringute käigus plaanitakse rajada kuni 5 puurauku kuni 10 m. Lisaks teostatakse veetasemete mõõtmised, kivimi keemilise koostise analüüs ning topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo Steiger. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat. Geoloogilise uuringu eesmärk on täpsustada Võhmuta IV uuringuruumi piires maavara kasuliku kihi paksust, kivimi kvaliteeti ja kaevandamistingimusi, mis võimaldaks ümber hinnata alal esineva aktiivse reservvaru aktiivseks tarbevaruks ning hiljem taotleda uuritud alale kaevandamisluba. Maavaravaru kavandatavaks kasutusalaks on lubja tootmine.

Eelnõu(de) ,loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonnas, Tallinn, Narva mnt 7a, kontaktisik Kaur Kõue, tel 626 2868, e-post kaur.koue@envir.ee ning Tamsalu vallavalitsuses, Tehnika 1a, Tamsalu, 46107 Lääne-Virumaa.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad http://www.envir.ee/et/vohmuta-iv-uuringuruumi-geoloogilise-uuringu-loa-taotlus.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaministeeriumile suuliselt või kirjalikult Tallinn, Narva mnt 7a, kontaktisik Kaur Kõue, tel 626 2868, e-post kaur.koue@envir.ee kuni 10.10.2016 alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaministeerium teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.