« Tagasi

Enampakkumine Assamalla küla korterile

Tamsalu Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Assamalla külas Kesk tn 3 korteri nr 8 (registriosa nr 4071231) võõrandamiseks. Kahetoaline korter asub 8-korteriga kahekorruselise maja teisel korrusel, üldpind 43,40 m².

Võõrandamine toimub järgmistel tingimustel:

  1. Võõrandamise viisiks on kirjalik enampakkumine.
  2. Enampakkumise alghind on 2000 (kaks tuhat) eurot.
  3. Enampakkumise osavõtumaksu suurus on 20 eurot ja tagatisraha suurus 200 eurot.
  4. Enampakkumise esemeks on ostuhind.
  5. Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

5.1.Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse posti teel või käsipostiga  hiljemalt 2. oktoobri kella 16.00-ks Tamsalu Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tehnika tn 1a, Tamsalu,  kinnine ümbrik, millele on peale märgitud märksõna "Assamalla Kesk 3-8".

5.2. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;

2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3) dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;

4) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summa;

5) pakkuja allkiri;

6) esindaja volitusi tõendav dokument.

 

5.3.Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

5.4 Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:

1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise läbiviijad; ekspert, kelle abi kasutati alghinna määramisel; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;

2) maksuvõlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

5.5 Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse esitatuks kuupäeval, mis on märgitud saatekoha postitemplis, selle puudumisel sihtkoha postitemplis või pakkumise saabumisel selleks ettenähtud kohta, kui pakkumist ei saadetud posti kaudu.

5.6.Pakkumised avatakse ja vaadatakse läbi 3. oktoobril 2017.a. kell 10.00  . Läbivaatamise käigus  avab enampakkumise komisjon pakkumised nende registreerimise järjekorras.

5.7.Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

5.8.Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

5.9  Kui kirjaliku pakkumise korral on vähemalt kahe suurema pakkumise summad võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad uut pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

6.1 Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

6.2 Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui tehakse kindlaks, et:

 1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda;

 2) enampakkumise ettevalmistamisel on rikutud selleks ettenähtud korda;

 3) osavõtjatevahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;

 4) enampakkumise võitjaks osutus punktis 4.4  nimetatud isik;

6.3 Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga ostu-müügi  leping. Lepingu sõlmib vallavanem.

6.4 Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest (või kinnitamata jätmisest) pärast vastava otsuse tegemist tähitud kirjaga. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta samas teates märgitud ajal.6.5.5.Teate vastuvõtmisest keeldumisel või lepingu sõlmimisele teates ettenähtud tähtajaks mõjuva põhjuseta mitteilmumisel kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

6.6..Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks tasuma enampakkumise tulemusel määratud ostusumma. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

6.7. Lepingu sõlmimise korral muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks.

6.8. Vara antakse ostjale üle pärast müügilepingu sõlmimist kolme (3) tööpäeva jooksul vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

6.9. Enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.