Ehitustegevus

Taotluste ja teatiste esitamine

Ehitustegevust reguleerib Ehitusseadustik.

Ehituslubade ja teatiste kohustus on toodud Ehitusseadustiku Lisa 1.

Kasutuslubade ja kasutusteatiste kohustu on toodud Ehitusseadustiku Lisa 2.

Ehitustegevuseks vajalike lubade taotlusi ja ehitiste  teatisi võib  esitada  käsitsi täidetavate blankettidena. Selleks tuleb Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://www.mkm.ee/et/ehitisregister vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil kohalikule omavalitsusele. 

Teise võimalusena saab taotlused või teatised esitada digitaalselt allkirjastatuna koos vajalike lisadega elektrooniliselt.

Kolmanda võimalusena on alates 01. aprillist 2016 võimalik dokumentide elektrooniline esitamine ja menetlemine ehitisregistri keskkonnas:

– Taotluseid ja teatiseid saavad esitada kõik ID-kaardi või Mobiil-ID'ga läbi eesti.ee portaali sisseloginud kasutajad.
– Menetlus, sh kooskõlastamine toimub registris

Kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate ehitustegevust reguleerivate loataotluste läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv vastavalt Riigilõivuseadusele.

·         Väljavõte Riigilõivuseaduse 16. peatükist  KOHALIKU OMAVALITSUSE VALITSEMISALA TOIMINGUD

Riigilõiv tuleb kanda Tamsalu Vallavalitsuse arvele:
Swedbangas EE082200001120136552
SEB pangas EE981010502017202004

Ülekande selgitusse märkida, mille eest riigilõiv tasutakse.

 

Kaevetööd

Tamsalu valla kaevetööde eeskiri  reguleerib kaevetööde tegemist Tamsalu valla haldusterritooriumil.

Eeskirja sätteid ei kohaldata:

kaevetöödel füüsiliste ja juriidiliste isikute omandis või valduses oleval maa-alal, tingimusel, et seal ei asu kolmandale isikule kuuluvaid tehnorajatisi;
kalmistutel või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega v.a tehnovõrkude ja –rajatiste püstitamisel või remonttöödel.

Kaeveloa saamiseks tuleb kaevetööde tegijal esitada kirjalik  kaeveloa taotlus Tamsalu Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnale (edaspidi arengu- ja planeeringuosakond) vähemalt 20 päeva enne kaevetööde algust.