Kehtestatud eeskirjad

Tamsalu vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on leitavad Riigi Teatajast

 Tamsalu valla Assamalla, Loksa ja Porkuni külade elanike arvamuse väljaselgitamise kord

Tamsalu valla tunnustuse avaldamise kord

  Teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend

Tamsalu valla hankekord

  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri

  Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

  Jäätmehoolduseeskiri

►   Kaevetööde eeskiri

►   Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

►  Tamsalu valla heakorraeeskiri

►Avaliku vara ja korra kaitseks jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

►  Tamsalu valla teehoiu eeskiri

►  Vallavara eeskiri

Tamsalu valla korraldatud olmejäätmeveo piirkonna, jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi, vedamise sageduse ja -aja, teenustasu piirmäära ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord

►  Tamsalu valla raamatukogude kasutamise eeskiri 

►  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

►  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

►  Tamsalu valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

►  Kalmistu kasutamise eeskiri

Tamsalu valla kriisikomisjoni põhimäärus

Teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend

Raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine