Vallavolikogu istungid

Volikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul iga kuu neljandal kolmapäeval kell 17.00 vallamajas.

Istungid on üldjuhul avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või arutatavat küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.
 

Volikogu istungite protokollid on avalikustatud dokumendiregistris.

_______________________________________________________

Tamsalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24. mail 2017 algusega kell 17.00, Tamsalu vallamajas (Tehnika tn 1a Tamsalu).

Päevakorra eelnõu

  1. Korteriühistutele toetuse andmise kord
  2. Tamsalu Vallavolikogu 24.05.2006. a määruse nr 28 „Vallavara eeskirja kehtestamine" muutmine
  3. Tamsalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2020-2029
  4. Tamsalu Lasteaia Krõll põhimäärus
  5. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
  6.  Haridusvaldkonna stipendiumi suuruse kinnitamine ja stipendiumiga tunnustamine
  7. Rakvere Haigla endoskoopiaseadme ostmise toetamine
  8.  Hariduskomisjoni koosseisu muutmine
  9.  Informatsioon