Tamsalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval,

23. augustil 2017 algusega kell 17.00

Tamsalu vallamaja III korruse saalis (Tehnika tn 1a Tamsalu)

Päevakorra eelnõu

  1. Arvamuse andmine Tamsalu EPT AS välisõhu saasteloa taotlusele
  2. Vara peremehetuks tunnistamine
  3. Maa  munitsipaalomandisse taotlemine
  4. Loa andmine riigihangete korraldamiseks
  5. Projekti „Tamsalu linna ühendusteed" elluviimiseks vajaliku omaosaluse tagamine

6.      Tapa valla põhimäärus

  1. Küsimuste lahendamise delegeerimine
  2. Tamsalu Vallavolikogu 30.11.2016 määruse 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tamsalu vallas" muumine

Informatsioon

-          eelarve täitmine