Vallavolikogu istungid

Volikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul iga kuu neljandal kolmapäeval kell 17.00 vallamajas.

Istungid on üldjuhul avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või arutatavat küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.
 

Volikogu istungite protokollid on avalikustatud dokumendiregistris.

_______________________________________________________

Tamsalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. juunil 2017 algusega kell 17.00 Lemmküla jahimajas

Päevakorra eelnõu

  1. Revisjonikomisjoni aruanne
  2. Tamsalu valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Tamsalu valla 2017. aasta lisaeelarve
  4. Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013 määruse nr 3 „Teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend" muutmine
  5. Vallavanemale hüvitiste määramine ja maksmine
  6. Tapa valla põhimääruse eelnõu tutvustus

7.      Informatsioon

-          Vallavanema puhkuse aja kooskõlastamine