AVALIK ÜRITUS

Tamsalu valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskirjas sätestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tamsalu valla haldusterritooriumil.

Ürituse korraldaja peab vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist esitama vallavalitsusele vormikohase ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi käesolevas eeskirjas nõutud lisadokumentidega. 

Ürituse korraldaja esitab loa taotluse vähemalt 30 päeva enne ürituse läbiviimise päeva, kui üritus:
1) lõpeb pärast kella 23.00;
2) on mitmepäevane või traditsiooniline;
3) võib põhjustada suurt avalikku huvi.

Ürituse korraldaja esitab loa taotluse vähemalt 40 päeva enne ürituse läbiviimise päeva, kui üritus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse.

Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.